Jag erbjuder

o   Coaching, avlasta chef som tillfälligt är överbelastad.

o   Interimschef under en period då chef saknas.

o   Kvalitetsutveckling; område inom verksamheten som behöver
 ii   förbättras/upprättas t ex livsmedelshygien, SBA systematiskt
 ..  .brandskyddsarbete, rutiner/checklistor, egenkontroller mm.

o   Implementering i personalgrupp t ex dokumentation/genomförandeplan,
  .. .rutiner, arbetsordning, dagplanering mm.

o   Schemaläggning som gynnar både verksamheten och personalen. Skapa
  .. .tidsutrymme för personalen att göra aktiviteter med de boende, tid för
 . . .promenader mm.

o   Hjälp vid uppstart/övertagande av verksamhet. Införande av
 ..  .kvalitetsledningssystem med processer, rutiner mm. Implementering i
 . . .verksamheten.

o   Hjälp vid avveckling av verksamhet.